संख्यावाचक विशेषण


विशेषणाचे प्रकारसंख्यावाचक विशेषण म्हणजे काय?

मराठी वाक्यामध्ये एखाद्या नामाची संख्या दर्शविण्यासाठी ज्या विशेषणाचा उपयोग केला जातो, त्याला संख्यावाचक विशेषण असे म्हणतात.

मराठी व्याकरणातील काही संख्यावाचक विशेषणे –

पहिला
दुसरा
शंभर
सात
चौपट
दुप्पट
काही
खूप

संख्यावाचक विशेषणाचे प्रकार

संख्यावाचक विशेषणाचे पुढीलप्रमाणे एकूण पाच पोटप्रकार आहेत.

१. क्रमवाचक संख्याविशेषण

यांमध्ये पहिला, दुसरा, दहावा इत्यादी विशेषणांचा समावेश होतो.

अधिक माहिती

२. गणनावाचक संख्याविशेषण

यांमध्ये सात, पन्नास, शंभर इत्यादी विशेषणांचा समावेश होतो.

अधिक माहिती

३. आवृत्तीवाचक संख्याविशेषण

यांमध्ये दुप्पट, तिप्पट, चौपट इत्यादी विशेषणांचा समावेश होतो.

अधिक माहिती

४. पृथकवाचक संख्याविशेषण

यांमध्ये वापरलेल्या शब्दाच्या अर्थामधून एका वेगळ्याच अर्थाचा बोध होतो.

अधिक माहिती

५. अनिश्चित संख्याविशेषण

या विशेषणाच्या अर्थामधून निश्चित संख्येचा बोध होत नाही.

अधिक माहिती

This article has been first posted on and last updated on by