समानार्थी शब्द म्हणजे काय?

एखाद्या शब्दासाठी त्याच अर्थाचा दुसरा शब्द म्हणजे ‘समानार्थी शब्द’ होय.

समानार्थी शब्द म्हणजे जो शब्द दिला जातो, त्याच्या अर्थाचा पर्यायी शब्द सांगणे अथवा लिहिणे.

समानार्थी शब्दाची काही वैशिष्ट्ये

  • समानार्थी याचा नेमका अर्थ ‘समान अर्थ’ असणारा असा होतो.
  • दिलेल्या शब्दाच्या अर्थाचे समानार्थी शब्द एक किंवा एकापेक्षा जास्त शब्द असू शकतात.
  • समानार्थी शब्द लिहिताना मूळ शब्दानंतर अपसरण चिन्ह ( – ) वापरले जाते.

उदाहरणार्थ,

आई माता, जननी

‘आई’ हा मूळ शब्द आहे असे जर आपण म्हटले, तर ‘माता’ आणि ‘जननी’ हे या शब्दाचे समानार्थी शब्द आहेत.

‘माता’ म्हणजेच आई, आणि ‘जननी’ म्हणजेच जन्म देणारी ती आई.

तृप्ती समाधान, संतोष

‘तृप्ती’ हा मूळ शब्द आहे असे जर आपण म्हटले, तर ‘समाधान’ आणि ‘संतोष’ हे या शब्दाचे समानार्थी शब्द आहेत.

कृष्ण कान्हा, वासुदेव, मुरारी

‘कृष्ण’ हा मूळ शब्द आहे असे जर आपण म्हटले, तर ‘कान्हा’, ‘वासुदेव’ आणि ‘मुरारी’ हे या शब्दाचे समानार्थी शब्द आहेत.

‘कृष्ण’ म्हणजेच ‘कान्हा’, तर ‘वासुदेव’ आणि ‘मुरारी’ हीसुद्धा कृष्णाचीच नावे आहेत.

This article has been first posted on and last updated on by