अपसरणचिन्ह


विरामचिन्हांचे प्रकारअपसरणचिन्ह

() हे अपसरणचिन्ह आहे.

अपसरणचिन्ह हे चिन्ह मराठी व्याकरणातील विरामचिन्हांचा भाग आहे.

मराठी वाक्यात एखाद्या मुद्द्याचं स्पष्टीकरण द्यावयाचे असल्यास तो मुद्दा लिहून त्यापुढे अपसरणचिन्ह वापरले जाते.

उदाहरणार्थ,

उदाहरण क्र. १

शेती शेती हा भारतातील प्रमुख व्यवसाय आहे. भारतातील ७०% जनता शेतीवर अवलंबून आहे.

वरील वाक्यामध्ये शेती या शब्दानंतर त्या मुद्द्याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी अपसरणचिन्ह ( - ) वापरले आहे.

उदाहरण क्र. २

संस्कृत संस्कृत ही विश्वातील सर्वात प्राचीन भाषा आहे. तिला देववाणी असे देखील म्हणतात.

वरील वाक्यामध्ये शेती या शब्दानंतर त्या मुद्द्याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी अपसरणचिन्ह ( - ) वापरले आहे.

उदाहरण क्र. ३

वाचनाचे फायदे वाचनाचे फायदे अगणित आहेत. वाचनामुळे आपल्याला नवनवीन माहिती मिळते. तसेच, ज्ञानात भर पडते.

वरील वाक्यामध्ये वाचनाचे फायदे या मुद्द्यानंतर त्याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी अपसरणचिन्ह ( - ) वापरले आहे.

उदाहरण क्र. ४

माझे आवडते लेखक माझे आवडते लेखक आहेत 'व.पु.काळे', त्यांचे संपूर्ण नाव 'वसंत पुरूषोत्तम काळे' असे आहे. त्यांनी अनेक कथा, कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत.

वरील वाक्यामध्ये माझे आवडते लेखक या मुद्द्यानंतर त्याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी अपसरणचिन्ह ( - ) वापरले आहे.

This article has been first posted on and last updated on by