वर्ज्य करणे


वाक्प्रचाराचा अर्थ आणि वाक्यातील उपयोगमराठी व्याकरणामध्ये मूळ अर्थापेक्षा भिन्न अशा विशिष्ट अर्थाने रूढ झालेल्या शब्दसमूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात.

‘वर्ज्य करणे’ हा मराठी भाषेतील एक वाक्प्रचार आहे.

वाक्प्रचाराचा अर्थ

  • गाळून टाकणे
  • त्याग करणे
  • काढून टाकणे
  • वगळणे

वाक्प्रचाराचा वाक्यातील उपयोग

उदाहरण क्र. १

मधुमेहाचे निदान झाल्याने मधुकरने साखर वर्ज्य केली.

वरील वाक्यात असे दिसते की मधुमेहाचे निदान झाल्याने मधुकरने साखरेचा त्याग केला.

हे दर्शविण्यासाठी ‘त्याग करणे’ या ऐवजी ‘वर्ज्य करणे’ या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. २

ज्या ठिकाणी आपले स्वागत होत नाही, त्या ठिकाणी जाणे आपण वर्ज्य करतो.

वरील वाक्यात असे दिसते की ज्या ठिकाणी आपले स्वागत होत नाही, त्या ठिकाणी जाणे आपण वगळतो.

हे दर्शविण्यासाठी ‘वगळणे’ या ऐवजी ‘वर्ज्य करणे’ या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ३

रात्री दही खाणे वर्ज्य करावे.

वरील वाक्यात असे दिसते की रात्री दही खाणे वगळावे.

हे दर्शविण्यासाठी ‘वगळणे’ या ऐवजी ‘वर्ज्य करणे’ या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

‘वर्ज्य करणे’ या वाक्प्रचाराची इतर उदाहरणे

  • बरेचजण श्रावणात मांसाहार वर्ज्य करतात.

  • अंत्यकाळी तात्यारावांनी हळूहळू अन्न वर्ज्य केले.

This article has been first posted on and last updated on by