सर्वस्व पणाला लावणे


वाक्प्रचाराचा अर्थ आणि वाक्यातील उपयोगमराठी व्याकरणामध्ये मूळ अर्थापेक्षा भिन्न अशा विशिष्ट अर्थाने रूढ झालेल्या शब्दसमूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात.

‘सर्वस्व पणाला लावणे’ हा मराठी भाषेतील एक वाक्प्रचार आहे.

वाक्प्रचाराचा अर्थ

  • सर्व शक्य मार्गांचा अवलंब करणे
  • जे जे शक्य आहे, ते ते करणे

वाक्यप्रचाराचा वाक्यातील उपयोग

उदाहरण क्र. १

आमची शाळा नावारूपाला येण्यासाठी सर्वानीच सर्वस्व पणाला लावले.

वरील वाक्यात असे दिसते की आमची शाळा नावारूपाला येण्यासाठी सर्वानीच जे जे शक्य आहे, ते ते केले.

हे दर्शविण्यासाठी जे जे शक्य आहे, ते ते करणे या ऐवजी सर्वस्व पणाला लावणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. २

दहशतवाद्यांचा खात्मा करताना आपल्या सैनिकांनी सर्वस्व पणाला लावले.

वरील वाक्यात असे दिसते की दहशतवाद्यांचा खात्मा करताना आपल्या सैनिकांनी जे जे शक्य आहे, ते ते केले.

हे दर्शविण्यासाठी जे जे शक्य आहे, ते ते करणे या ऐवजी सर्वस्व पणाला लावणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ३

कोरोनाला आपल्या देशातून हद्दपार करण्यासाठी कोविड योद्धे सर्वस्व पणाला लावत आहेत.

वरील वाक्यात असे दिसते की कोरोनाला आपल्या देशातून हद्दपार करण्यासाठी कोविड योद्धे जे जे शक्य आहे, ते ते करत आहेत.

हे दर्शविण्यासाठी जे जे शक्य आहे, ते ते करणे या ऐवजी सर्वस्व पणाला लावणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ४

दहावीत उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण होण्यासाठी हर्षदाने सर्वस्व पणाला लावले.

वरील वाक्यात असे दिसते की दहावीत उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण होण्यासाठी हर्षदाने जे जे शक्य आहे, ते ते केले.

हे दर्शविण्यासाठी जे जे शक्य आहे, ते ते करणे या ऐवजी सर्वस्व पणाला लावणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

This article has been first posted on and last updated on by