हेवा वाटणे


वाक्प्रचाराचा अर्थ आणि वाक्यातील उपयोगमराठी व्याकरणामध्ये मूळ अर्थापेक्षा भिन्न अशा विशिष्ट अर्थाने रूढ झालेल्या शब्दसमूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात.

‘हेवा वाटणे’ हा मराठी भाषेतील एक वाक्प्रचार आहे.

वाक्प्रचाराचा अर्थ

  • मत्सर वाटणे
  • आकस वाटणे

वाक्प्रचाराचा वाक्यातील उपयोग

उदाहरण क्र. १

विवेकने काढलेल्या चित्राचे सर्वांनी केलेले कौतुक ऐकून क्षणभर मला त्याचा हेवा वाटला.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की विवेकने काढलेल्या चित्राचे सर्वांनी केलेले कौतुक ऐकून क्षणभर कर्त्याला त्याचा मत्सर वाटला.

हे दर्शविण्यासाठी मत्सर वाटणे याऐवजी हेवा वाटणे  या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. २

गावातील सुंदर, प्रसन्न वातावरण बघून मला गावात राहणाऱ्या लोकांचा हेवा वाटला.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की गावातील सुंदर, प्रसन्न वातावरण बघून कर्त्याला त्यांचा मत्सर वाटला.

हे दर्शविण्यासाठी मत्सर वाटणे याऐवजी हेवा वाटणे  या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ३

दिपालीचे तिच्या सासरी होत असलेले कोडकौतुक बघून मला तिचा हेवा वाटला.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की दिपालीचे तिच्या सासरी होत असलेले कोडकौतुक बघून कर्त्याला तिचा मत्सर वाटला.

हे दर्शविण्यासाठी मत्सर वाटणे याऐवजी हेवा वाटणे  या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ४

निशाचे नवीन दागिने बघून सर्वांना तिचा हेवा वाटला.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की निशाचे नवीन दागिने बघून सर्वांना तिचा मत्सर वाटला.

हे दर्शविण्यासाठी मत्सर वाटणे याऐवजी हेवा वाटणे  या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

This article has been first posted on and last updated on by