हट्टाला पेटणे


वाक्प्रचाराचा अर्थ आणि वाक्यातील उपयोगमराठी व्याकरणामध्ये मूळ अर्थापेक्षा भिन्न अशा विशिष्ट अर्थाने रूढ झालेल्या शब्दसमूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात.

‘हट्टाला पेटणे’ हा मराठी भाषेतील एक वाक्प्रचार आहे.

वाक्प्रचाराचा अर्थ

  • अजिबात ऐकून न घेणे
  • हट्ट न सोडणे

वाक्प्रचाराचा वाक्यातील उपयोग

उदाहरण क्र. १

काहीही करून नवीन फोन मिळवायचाच यासाठी स्वरा हट्टाला पेटली.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की नवीन फोन मिळवण्यासाठी स्वरा तिचा हट्ट सोडत नव्हती किंवा ती कोणाचेही अजिबात ऐकून घेत नव्हती.

हे दर्शविण्यासाठी हट्ट न सोडणे या ऐवजी हट्टाला पेटणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. २

दुकानामध्ये नवीन खेळणे विकत घेण्यासाठी रोहन हट्टाला पेटला.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की खेळणे विकत घेण्यासाठी रोहन त्याचा हट्ट सोडत नव्हता किंवा तो कोणाचेही अजिबात ऐकून घेत नव्हता.

हे दर्शविण्यासाठी हट्ट न सोडणे या ऐवजी हट्टाला पेटणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ३

दोन महिन्यांत नवीन व्यवसाय सुरू करायचाच यासाठी दीपाली हट्टाला पेटली.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की दोन महिन्यांत नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी दीपाली तिचा हट्ट सोडत नव्हती किंवा ती कोणाचेही अजिबात ऐकून घेत नव्हती.

हे दर्शविण्यासाठी हट्ट न सोडणे या ऐवजी हट्टाला पेटणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ४

आईने खरेदीसाठी दादरलाच यावे यासाठी निशा हट्टाला पेटली.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की आईने खरेदीसाठी दादरलाच यावे यासाठी निशा तिचा हट्ट सोडत नव्हती किंवा ती कोणाचेही अजिबात ऐकून घेत नव्हती.

हे दर्शविण्यासाठी हट्ट न सोडणे या ऐवजी हट्टाला पेटणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

This article has been first posted on and last updated on by