गलका करणे


वाक्प्रचाराचा अर्थ आणि वाक्यातील उपयोगमराठी व्याकरणामध्ये मूळ अर्थापेक्षा भिन्न अशा विशिष्ट अर्थाने रूढ झालेल्या शब्दसमूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात.

‘गलका करणे’ हा मराठी भाषेतील एक वाक्प्रचार आहे.

वाक्प्रचाराचा अर्थ

  • एकत्र येऊन आवाजाचा गोंधळ करणे
  • एकत्र येऊन मोठ्याने बोलणे

वाक्प्रचाराचा वाक्यातील उपयोग

उदाहरण क्र. १

शाळा सुटताच मुलांनी एकच गलका केला.

वरील वाक्यात असे दिसते की शाळा सुटताच मुलांनी एकत्र येऊन आवाजाचा गोंधळ केला.

हे दर्शविण्यासाठी एकत्र येऊन आवाजाचा गोंधळ करणे या ऐवजी गलका करणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. २

उद्या शाळेला सुट्टी आहे हे समजताच मुलांनी मोठ्याने गलका केला.

वरील वाक्यात असे दिसते की उद्या शाळेला सुट्टी आहे हे समजताच मुलांनी एकत्र येऊन आवाजाचा गोंधळ केला.

हे दर्शविण्यासाठी एकत्र येऊन आवाजाचा गोंधळ करणे या ऐवजी गलका करणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ३

मंदिरात पूजेसाठी आलेल्या स्त्रियांनी पूजेसाठी मंदिरात गलका केला.

वरील वाक्यात असे दिसते की मंदिरात पूजेसाठी आलेल्या स्त्रियांनी पूजेसाठी मंदिरात एकत्र येऊन मोठ्याने आवाज केला.

हे दर्शविण्यासाठी मोठ्याने आवाज करणे या ऐवजी गलका करणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ४

छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका करणाऱ्या कलाकाराचे रंगभूमीवर आगमन होताच प्रेक्षकांनी गलका केला.

वरील वाक्यात असे दिसते की छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका करणाऱ्या कलाकाराचे रंगभूमीवर आगमन होताच प्रेक्षकांनी एकत्र येऊन मोठ्याने आवाज केला.

हे दर्शविण्यासाठी मोठ्याने आवाज करणे या ऐवजी गलका करणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

‘गलका करणे’ या वाक्प्रचाराची इतर उदाहरणे

  • शिक्षक वर्गातून जाताच विद्यार्थ्यांनी वर्गात गलका केला.

  • रेशन दुकानात धान्य मिळविण्यासाठी नागरिकांनी दुकानात गलका केला.

  • खाऊसाठी मुलांनी घरात गलका केला.

This article has been first posted on and last updated on by