एकमत होणे


वाक्प्रचाराचा अर्थ आणि वाक्यातील उपयोगमराठी व्याकरणामध्ये मूळ अर्थापेक्षा भिन्न अशा विशिष्ट अर्थाने रूढ झालेल्या शब्दसमूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात.

“एकमत होणे” हा मराठी भाषेतील एक वाक्प्रचार आहे.

वाक्प्रचाराचा अर्थ

सर्वांचा सारखा विचार असणे

वाक्प्रचाराचा वाक्यातील उपयोग

उदाहरण क्र. १

आज रात्री जेवायला उपहारगृहामध्ये जायचे यावर सर्वांचे एकमत झाले.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की जेवायला उपहारगृहामध्ये जायचे याबाबत सर्वांचा सारखा विचार होता.

हे दर्शविण्यासाठी सर्वांचा सारखा विचार असणे ऐवजी एकमत होणे  या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. २

महिन्याअखेरपर्यंत प्रकल्प पूर्ण करायचा यावर सर्व विद्यार्थ्यांचे एकमत झाले.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की महिन्याअखेरपर्यंत प्रकल्प पूर्ण करायचा यावर सर्व विद्यार्थ्यांचा सारखा विचार होता.

हे दर्शविण्यासाठी सर्वांचा सारखा विचार असणे ऐवजी एकमत होणे  या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ३

रोज संध्याकाळी श्लोक म्हणायचे यावर सर्वांचे एकमत झाले.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की रोज संध्याकाळी श्लोक म्हणायचे यावर सर्वांचा सारखा विचार होता.

हे दर्शविण्यासाठी सर्वांचा सारखा विचार असणे ऐवजी एकमत होणे  या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ४

स्वदेशी वस्तूच वापरायच्या यावर सर्वांचे एकमत झाले.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की स्वदेशी वस्तू वापरायच्या यावर सर्वांचा सारखा विचार होता.

हे दर्शविण्यासाठी सर्वांचा सारखा विचार असणे ऐवजी एकमत होणे  या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

This article has been first posted on and last updated on by