धूम ठोकणे


वाक्प्रचाराचा अर्थ आणि वाक्यातील उपयोगमराठी व्याकरणामध्ये मूळ अर्थापेक्षा भिन्न अशा विशिष्ट अर्थाने रूढ झालेल्या शब्दसमूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात.

‘धूम ठोकणे’ हा मराठी भाषेतील एक वाक्प्रचार आहे.

वाक्प्रचाराचा अर्थ

  • पळून जाणे
  • पळ काढणे
  • वेगाने पळून जाणे

वाक्प्रचाराचा वाक्यातील उपयोग

उदाहरण क्र. १

पोलीस आपल्या मागावर आहेत हे कळताच चोरांनी धूम ठोकली.

वरील वाक्यात असे दिसते की पोलीस आपल्या मागावर आहेत हे कळताच चोर तिथून वेगाने पळून गेले.

हे दर्शविण्यासाठी वेगाने पळून जाणे या ऐवजी धूम ठोकणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. २

शाळेची घंटा वाजल्यावर मुलांनी धूम ठोकली.

वरील वाक्यात असे दिसते की शाळेची घंटा वाजल्यावर मुले शाळेबाहेर वेगाने पळून गेले.

हे दर्शविण्यासाठी वेगाने पळून जाणे या ऐवजी धूम ठोकणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ३

बंद घरामध्ये दरोडा टाकून चोरांनी तेथून लगेच धूम ठोकली.

वरील वाक्यात असे दिसते की बंद घरामध्ये दरोडा टाकून चोर तेथून लगेच वेगाने पळून गेले.

हे दर्शविण्यासाठी वेगाने पळून जाणे या ऐवजी धूम ठोकणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ४

शाळेतल्या स्नेहसंमेलनात चित्रपट कलाकार आले आहेत, हे समजताच मुलांनी त्यांच्यासोबत फोटो काढण्यासाठी एकच धूम ठोकली.

वरील वाक्यात असे दिसते की मुले चित्रपट कलाकारांसोबत फोटो काढण्यासाठी स्नेहसंमेलनातून पळ काढला.

हे दर्शविण्यासाठी पळ काढणे या ऐवजी धूम ठोकणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

This article has been first posted on and last updated on by