धडकी भरणे


वाक्प्रचाराचा अर्थ आणि वाक्यातील उपयोगमराठी व्याकरणामध्ये मूळ अर्थापेक्षा भिन्न अशा विशिष्ट अर्थाने रूढ झालेल्या शब्दसमूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात.

‘धडकी भरणे’ हा मराठी भाषेतील एक वाक्प्रचार आहे.

वाक्प्रचाराचा अर्थ

भीती वाटणे

वाक्प्रचाराचा वाक्यातील उपयोग

उदाहरण क्र. १

पहिला पेपर गणिताचा आहे हे ऐकून कांचनला धडकी भरली.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की पहिला पेपर गणिताचा आहे हे ऐकून कांचनला भीती वाटली.

हे दर्शविण्यासाठी ‘भीती वाटणे’ या ऐवजी ‘धडकी भरणे’ या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. २

निवडणुकीच्या निकालाचा क्षण जवळ येताच उमेदवारांच्या मनात धडकी भरली.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की निवडणुकीच्या निकालाचा क्षण जवळ येताच उमेदवारांना भीती वाटली.

हे दर्शविण्यासाठी ‘भीती वाटणे’ या ऐवजी ‘धडकी भरणे’ या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ३

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव ऐकताच शत्रूला धडकी भरली.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव ऐकताच शत्रूला भीती वाटली.

हे दर्शविण्यासाठी ‘भीती वाटणे’ या ऐवजी ‘धडकी भरणे’ या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

‘धडकी भरणे’ या वाक्प्रचाराची इतर काही उदाहरणे

  • समोर साप दिसताच रोहनला धडकी भरली.

  • आईचा रौद्र अवतार बघून मला धडकी भरली.

  • वसतीगृहात जावे लागेल या कल्पनेनेच सोहमला धडकी भरली.

This article has been first posted on and last updated on by