दंग होणे


वाक्प्रचाराचा अर्थ आणि वाक्यातील उपयोगमराठी व्याकरणामध्ये मूळ अर्थापेक्षा भिन्न अशा विशिष्ट अर्थाने रूढ झालेल्या शब्दसमूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात.

‘दंग होणे’ हा मराठी भाषेतील एक वाक्प्रचार आहे.

वाक्प्रचाराचा अर्थ

  • मग्न होणे
  • गुंग असणे

वाक्प्रचाराचा वाक्यातील उपयोग

उदाहरण क्र. १

गीतरामायण ऐकताना आई रामनामात दंग झाली.

वरील वाक्यात असे दिसते की गीतरामायण ऐकताना आई रामनामात मग्न झाली.

हे दर्शविण्यासाठी ‘मग्न होणे’ या ऐवजी ‘दंग होणे’ या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. २

मीनल नवीन आणलेल्या बाहुलीशी खेळण्यात दंग झाली.

वरील वाक्यात असे दिसते की मीनल नवीन आणलेल्या बाहुलीशी खेळण्यात गुंग झाली.

हे दर्शविण्यासाठी ‘गुंग असणे’ या ऐवजी ‘दंग होणे’ या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ३

नाटक बघण्यात नाट्यरसिक दंग झाले.

वरील वाक्यात असे दिसते की नाटक बघण्यात नाट्यरसिक मग्न झाले.

हे दर्शविण्यासाठी ‘मग्न होणे’ या ऐवजी ‘दंग होणे’ या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

‘दंग होणे’ या वाक्प्रचाराची इतर उदाहरणे

  • लहान मुले खेळण्यात दंग होती.

  • स्वरा चित्र काढण्यात दंग झाली.

  • वारकरी विठ्ठल भजनात दंग होते.

  • आकाशकंदील बनवण्यात सर्व मुले दंग झाली.

This article has been first posted on and last updated on by