अवहेलना होणे


वाक्प्रचाराचा अर्थ आणि वाक्यातील उपयोगमराठी व्याकरणामध्ये मूळ अर्थापेक्षा भिन्न अशा विशिष्ट अर्थाने रूढ झालेल्या शब्दसमूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात.

“अवहेलना करणे” हा मराठी भाषेतील एक वाक्प्रचार आहे.

वाक्प्रचाराचा अर्थ

  • अपमान करणेे
  • अनादर करणे

वाक्प्रचाराचा वाक्यातील उपयोग

उदाहरण क्र. १

थोर व्यक्तींची कधीही अवहेलना करू नये.

वरील वाक्यामध्ये असे समजते की थोर व्यक्तींचा कधीही अनादर करू नये.

हे दर्शविण्यासाठी अनादर न करणे या ऐवजी अवहेलना न करणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. २

दुर्बल लोकांची अवहेलना करू नये.

वरील वाक्यामध्ये असे समजते की दुर्बल लोकांचा कधीही अपमान करू नये.

हे दर्शविण्यासाठी अपमान न करणे या ऐवजी अवहेलना न करणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ३

तात्यांची सरत्या आयुष्यात अवहेलना झाली.

वरील वाक्यामध्ये असे समजते की तात्यांचा सरत्या आयुष्यात खूप अनादर झाला.

हे दर्शविण्यासाठी अनादर होणे या ऐवजी अवहेलना होणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ४

संपामुळे एस. टी. कर्मचाऱ्यांची अवहेलना झाली.

वरील वाक्यामध्ये असे समजते की संपामुळे एस. टी. कर्मचाऱ्यांचा खूप अनादर झाला.

हे दर्शविण्यासाठी अनादर होणे या ऐवजी अवहेलना होणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

This article has been first posted on and last updated on by