अपव्यय टाळणे


वाक्प्रचाराचा अर्थ आणि वाक्यातील उपयोगमराठी व्याकरणामध्ये मूळ अर्थापेक्षा भिन्न अशा विशिष्ट अर्थाने रूढ झालेल्या शब्दसमूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात.

‘अपव्यय टाळणे’ हा मराठी भाषेतील एक वाक्प्रचार आहे.

वाक्प्रचाराचा अर्थ

  • दुरूपयोग न करणे
  • दुरूपयोग टाळणे

वाक्प्रचाराचा वाक्यातील उपयोग

उदाहरण क्र. १

आपण सर्वांनीच विजेचा होणारा अपव्यय टाळला पाहिजे.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की आपण सर्वांनीच विजेचा दुरूपयोग टाळायला हवा.

हे दर्शविण्यासाठी या वाक्यात ‘दुरूपयोग टाळणे’ या ऐवजी ‘अपव्यय टाळणे’ या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. २

विद्यार्थ्यांनी वेळेचा होणारा अपव्यय टाळावा.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की विद्यार्थ्यांनी वेळेचा होणारा दुरूपयोग टाळावा.

हे दर्शविण्यासाठी या वाक्यात ‘दुरूपयोग टाळणे’ या ऐवजी ‘अपव्यय टाळणे’ या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ३

सर्व नागरिकांनी पाण्याचा होणारा अपव्यय टाळावा.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की सर्व नागरिकांनी पाण्याचा दुरूपयोग करू नये.

हे दर्शविण्यासाठी या वाक्यात ‘दुरूपयोग न करणे’ या ऐवजी ‘अपव्यय टाळणे’ या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ४

लसीचा अपव्यय टाळणे ही काळाची गरज आहे.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की लसीचा दुरूपयोग न करणे ही काळाची गरज आहे.

हे दर्शविण्यासाठी या वाक्यात ‘दुरूपयोग न करणे’ या ऐवजी ‘अपव्यय टाळणे’ या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

This article has been first posted on and last updated on by