अंगवळणी पडणे


वाक्प्रचाराचा अर्थ आणि वाक्यातील उपयोगमराठी व्याकरणामध्ये मूळ अर्थापेक्षा भिन्न अशा विशिष्ट अर्थाने रूढ झालेल्या शब्दसमूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात.

‘अंगवळणी पडणे’ हा मराठी भाषेतील एक वाक्प्रचार आहे.

वाक्प्रचाराचा अर्थ

  • सवय होणे
  • नित्यक्रम होणे

वाक्प्रचाराचा वाक्यातील उपयोग

उदाहरण क्र. १

सकाळी लवकर फिरायला जाणे आता अभयच्या अंगवळणी पडले आहे.

वरील वाक्यात असे दिसते की सकाळी लवकर उठून फिरायला जाणे हा अभयचा नित्यक्रम झाला आहे.

हे दर्शविण्यासाठी नित्यक्रम होणे या ऐवजी अंगवळणी पडणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. २

खेळून आल्यावर लगेचच गृहपाठ करून घेणे हे मीनलच्या अंगवळणी पडले.

वरील वाक्यात असे दिसते की खेळून आल्यावर लगेचच गृहपाठ करून घेण्याचा मीनलचा नित्यक्रम झाला आहे.

हे दर्शविण्यासाठी नित्यक्रम होणे या ऐवजी अंगवळणी पडणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ३

पटापट टायपिंग करणे विवेकच्या आता अंगवळणी पडले आहे.

वरील वाक्यात असे दिसते की पटापट टायपिंग करण्याची विवेकला आता सवय झाली आहे.

हे दर्शविण्यासाठी सवय होणे या ऐवजी अंगवळणी पडणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ४

कोरोनामुळे मुखपट्टी (मास्क) लावणे नागरिकांच्या अंगवळणी पडले आहे.

वरील वाक्यात असे दिसते की कोरोनामुळे मुखपट्टी (मास्क) लावण्याची नागरिकांना सवय झाली आहे.

हे दर्शविण्यासाठी सवय होणे या ऐवजी अंगवळणी पडणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ५

एकामागून एक किल्ले सर करणे राघवच्या अंगवळणी पडले आहे.

वरील वाक्यात असे दिसते की एकामागून एक किल्ले सर करण्याची राघवला सवय झाली आहे.

हे दर्शविण्यासाठी सवय होणे या ऐवजी अंगवळणी पडणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

This article has been first posted on and last updated on by