अधीर होणे


वाक्प्रचाराचा अर्थ आणि वाक्यातील उपयोगमराठी व्याकरणामध्ये मूळ अर्थापेक्षा भिन्न अशा विशिष्ट अर्थाने रूढ झालेल्या शब्दसमूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात.

‘अधीर होणे’ हा मराठी भाषेतील एक वाक्प्रचार आहे.

वाक्प्रचाराचा अर्थ

  • उत्सुक होणे
  • आतुर होणे

वाक्प्रचाराचा वाक्यातील उपयोग

उदाहरण क्र. १

खूप दिवसांनी होणाऱ्या आईच्या भेटीसाठी सोनाली अधीर झाली होती.

वरील वाक्यात असे दिसते की खूप दिवसांनी होणाऱ्या आईच्या भेटीसाठी सोनाली खूप उत्सुक झाली होती.

हे दर्शविण्यासाठी उत्सुक होणे या ऐवजी अधीर होणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. २

विठूरायाच्या दर्शनासाठी वारकऱ्यांचे मन अधीर झाले.

वरील वाक्यात असे दिसते की विठूरायाच्या दर्शनासाठी वारकऱ्यांचे मन आतुर झाले आहे.

हे दर्शविण्यासाठी आतुर होणे या ऐवजी अधीर होणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ३

नवीन मोबाईल घेण्यासाठी रिया अधीर झाली होती.

वरील वाक्यात असे दिसते की नवीन मोबाईल घेण्यासाठी रिया खूप उत्सुक झाली होती.

हे दर्शविण्यासाठी उत्सुक होणे या ऐवजी अधीर होणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ४

निवडणुकीच्या निकालासाठी सर्वच पक्ष अधीर झाले.

वरील वाक्यात असे दिसते की निवडणुकीच्या निकालासाठी सर्वच पक्ष आतुर झाले.

हे दर्शविण्यासाठी आतुर होणे या ऐवजी अधीर होणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ५

घरच्यांच्या भेटीसाठी दिपालीचे मन अधीर झाले.

वरील वाक्यात असे दिसते की घरच्यांच्या भेटीसाठी दिपालीचे मन खूप उत्सुक आहे.

हे दर्शविण्यासाठी उत्सुक होणे या ऐवजी अधीर होणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

This article has been first posted on and last updated on by