आश्वासन देणे


वाक्प्रचाराचा अर्थ आणि वाक्यातील उपयोगमराठी व्याकरणामध्ये मूळ अर्थापेक्षा भिन्न अशा विशिष्ट अर्थाने रूढ झालेल्या शब्दसमूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात.

“आश्वासन देणे” हा मराठी भाषेतील एक वाक्प्रचार आहे.

वाक्प्रचाराचा अर्थ

हमी देणे

वाक्प्रचाराचा वाक्यातील उपयोग

उदाहरण क्र. १

उद्या कामावर वेळेवर येईन असे राजूने मालकाला आश्वासन दिले.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की कामावर वेळेवर येईन अशी राजूने मालकाला हमी दिली.

हे दर्शविण्यासाठी हमी देणे या ऐवजी आश्वासन देणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. २

गणपती उत्सवाकरिता जास्त बस सोडण्यात येतील, असे एसटी महामंडळाने आश्वासन दिले.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की गणपती उत्सवाकरिता जास्त बस सोडण्यात येतील अशी एसटी महामंडळाने हमी दिली.

हे दर्शविण्यासाठी हमी देणे या ऐवजी आश्वासन देणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

उदाहरण क्र. ३

गडकिल्ल्यांचे संवर्धन केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले.

वरील वाक्यामध्ये असे दिसते की गडकिल्ल्यांचे संवर्धन केले जाईल अशी मुख्यमंत्र्यांनी हमी दिली.

हे दर्शविण्यासाठी हमी देणे या ऐवजी आश्वासन देणे या वाक्प्रचाराचा उपयोग केलेला आहे.

‘आश्वासन देणे’ या वाक्प्रचाराची इतर उदाहरणे

  • सर्वांना मोफत पायाभूत सुविधा मिळतील असे सरकारने आश्वासन दिले.

  • यावर्षी वर्गात पहिला क्रमांक काढेन असे सौरभने सरांना आश्वासन दिले.

  • लहान मुलांना खेळण्यासाठी उद्यान निर्माण करू असे नगरसेवकाने आश्वासन दिले.

This article has been first posted on and last updated on by