रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय


अर्थावरून पडणारे क्रियाविशेषणाचे प्रकाररीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय म्हणजे काय?

मराठी वाक्यामधील जे क्रियाविशेषण क्रिया घडण्याची रीत दर्शविते किंवा ती क्रिया कशाप्रकारे घडत आहे हे दर्शविते, त्याला रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात.

उदाहरणार्थ,

उदाहरण क्र. १

रिया सावकाश चालते.

या वाक्यामध्ये कर्त्याची चालण्याची क्रिया कशाप्रकारे घडत आहे, याबद्दल अधिक माहिती सांगण्यासाठी सावकाश हे क्रियाविशेषण वापरलेले आहे.

सावकाश या शब्दामुळे वाक्यातील क्रिया घडण्याची रीत समजते.

त्यामुळे, सावकाश या शब्दाला रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात.

उदाहरण क्र. २

विवेक पटापट जेवतो.

या वाक्यामध्ये कर्त्याची जेवण्याची क्रिया कशाप्रकारे घडत आहे, याबद्दल अधिक माहिती सांगण्यासाठी पटापट हे क्रियाविशेषण वापरलेले आहे.

पटापट या शब्दामुळे वाक्यातील क्रिया घडण्याची रीत समजते.

त्यामुळे, पटापट या शब्दाला रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात.

उदाहरण क्र. ३

मी अभिजीतवर निःसंशय विश्वास ठेवला.

या वाक्यामध्ये कर्त्याची विश्वास ठेवण्याची क्रिया कशाप्रकारे घडत आहे, याबद्दल अधिक माहिती सांगण्यासाठी निःसंशय हे क्रियाविशेषण वापरलेले आहे.

निःसंशय या शब्दामुळे वाक्यातील क्रिया घडण्याची रीत समजते.

त्यामुळे, निःसंशय या शब्दाला रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात.

उदाहरण क्र. ४

सतीश जलद काम करतो.

या वाक्यामध्ये कर्त्याची काम करण्याची क्रिया कशाप्रकारे घडत आहे, याबद्दल अधिक माहिती सांगण्यासाठी जलद हे क्रियाविशेषण वापरलेले आहे.

जलद या शब्दामुळे वाक्यातील क्रिया घडण्याची रीत समजते.

त्यामुळे, जलद या शब्दाला रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात.

उदाहरण क्र. ५

झाडांतून टपटप पाणी पडते.

या वाक्यामध्ये कर्त्याची पाणी पडण्याची क्रिया कशाप्रकारे घडत आहे, याबद्दल अधिक माहिती सांगण्यासाठी टपटप हे क्रियाविशेषण वापरलेले आहे.

टपटप या शब्दामुळे वाक्यातील क्रिया घडण्याची रीत समजते.

त्यामुळे, टपटप या शब्दाला रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात.

This article has been first posted on and last updated on by