क्रियापद म्हणजे काय?

वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या क्रियावाचक शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात.

उदाहरणार्थ,

उदाहरण क्र. १

रोहन शाळेत जातो.

या वाक्यामध्ये जातो या शब्दाने जाण्याची क्रिया दर्शवलेली आहे.

अर्थात, वाक्यातील कर्ता करत असलेली क्रिया दर्शविण्यासाठी जातो हे क्रियापद वापरण्यात आले आहे.

उदाहरण क्र. २

गोरक्ष खो-खो खेळतो.

या वाक्यामध्ये खेळतो या शब्दाने खेळण्याची क्रिया दर्शवलेली आहे.

अर्थात, वाक्यातील कर्ता करत असलेली क्रिया दर्शविण्यासाठी खेळतो हे क्रियापद वापरण्यात आले आहे.

उदाहरण क्र. ३

मी रोज सकाळी व्यायाम करतो.

या वाक्यामध्ये व्यायाम करतो या शब्दांनी व्यायामाची क्रिया दर्शवलेली आहे.

अर्थात, वाक्यातील कर्ता करत असलेली क्रिया दर्शविण्यासाठी व्यायाम करतो हे क्रियापद वापरण्यात आले आहे.

This article has been first posted on and last updated on by