'य' - बाराखडी


बाराखडी आणि चौदाखडी'य' ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी 'य' ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही य् + अ

(काना)
य् + आ या
ि
(पहिली वेलांटी)
य् + इ यि

(दुसरी वेलांटी)
य् + ई यी

(पहिला उकार)
य् + उ यु

(दुसरा उकार)
य् + ऊ यू

(एक मात्रा)
य् + ए ये

(दोन मात्रा)
य् + ऐ यै

(एक काना एक मात्रा)
य् + ओ यो

(एक काना दोन मात्रा)
य् + औ यौ
अं
(अनुस्वार)
य् + अं यं
अः :
(विसर्ग)
य् + अः यः

'य' ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी 'य' ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी

(अर्धचंद्र)
य् + ऍ यॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
य् + ऑ यॉ

This article has been first posted on and last updated on by