'त' - बाराखडी


बाराखडी आणि चौदाखडी'त' ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी 'त' ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही त् + अ

(काना)
त् + आ ता
ि
(पहिली वेलांटी)
त् + इ ति

(दुसरी वेलांटी)
त् + ई ती

(पहिला उकार)
त् + उ तु

(दुसरा उकार)
त् + ऊ तू

(एक मात्रा)
त् + ए ते

(दोन मात्रा)
त् + ऐ तै

(एक काना एक मात्रा)
त् + ओ तो

(एक काना दोन मात्रा)
त् + औ तौ
अं
(अनुस्वार)
त् + अं तं
अः :
(विसर्ग)
त् + अः तः

'त' ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी 'त' ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी

(अर्धचंद्र)
त् + ऍ तॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
त् + ऑ तॉ

This article has been first posted on and last updated on by