"श" ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी "श" ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही श् + अ

(काना)
श् + आ शा
ि
(पहिली वेलांटी)
श् + इ शि

(दुसरी वेलांटी)
श् + ई शी

(पहिला उकार)
श् + उ शु

(दुसरा उकार)
श् + ऊ शू

(एक मात्रा)
श् + ए शे

(दोन मात्रा)
श् + ऐ शै

(एक काना एक मात्रा)
श् + ओ शो

(एक काना दोन मात्रा)
श् + औ शौ
अं
(अनुस्वार)
श् + अं शं
अः :
(विसर्ग)
श् + अः शः

"श" ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी "श" ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी
अॅ
(अर्धचंद्र)
श् + अॅ शॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
श् + ऑ शॉ

This article has been first posted on and last updated on by