'न' - बाराखडी


बाराखडी आणि चौदाखडी'न' ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी 'न' ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही न् + अ

(काना)
न् + आ ना
ि
(पहिली वेलांटी)
न् + इ नि

(दुसरी वेलांटी)
न् + ई नी

(पहिला उकार)
न् + उ नु

(दुसरा उकार)
न् + ऊ नू

(एक मात्रा)
न् + ए ने

(दोन मात्रा)
न् + ऐ नै

(एक काना एक मात्रा)
न् + ओ नो

(एक काना दोन मात्रा)
न् + औ नौ
अं
(अनुस्वार)
न् + अं नं
अः :
(विसर्ग)
न् + अः नः

'न' ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी 'न' ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी

(अर्धचंद्र)
न् + ऍ नॅ    

(काना आणि अर्धचंद्र)
न् + ऑ नॉ    
           

This article has been first posted on and last updated on by