'ल' - बाराखडी


बाराखडी आणि चौदाखडी'ल' ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी 'ल' ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही ल् + अ

(काना)
ल् + आ ला
ि
(पहिली वेलांटी)
ल् + इ लि

(दुसरी वेलांटी)
ल् + ई ली

(पहिला उकार)
ल् + उ लु

(दुसरा उकार)
ल् + ऊ लू

(एक मात्रा)
ल् + ए ले

(दोन मात्रा)
ल् + ऐ लै

(एक काना एक मात्रा)
ल् + ओ लो

(एक काना दोन मात्रा)
ल् + औ लौ
अं
(अनुस्वार)
ल् + अं लं
अः :
(विसर्ग)
ल् + अः लः

'ल' ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी 'ल' ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी

(अर्धचंद्र)
ल् + ऍ लॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
ल् + ऑ लॉ

This article has been first posted on and last updated on by