'ख' - बाराखडी


बाराखडी आणि चौदाखडी'ख' ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी 'ख' ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही ख् + अ

(काना)
ख् + आ खा
ि
(पहिली वेलांटी)
ख् + इ खि

(दुसरी वेलांटी)
ख् + ई खी

(पहिला उकार)
ख् + उ खु

(दुसरा उकार)
ख् + ऊ खू

(एक मात्रा)
ख् + ए खे

(दोन मात्रा)
ख् + ऐ खै

(एक काना एक मात्रा)
ख् + ओ खो

(एक काना दोन मात्रा)
ख् + औ खौ
अं
(अनुस्वार)
ख् + अं खं
अः :
(विसर्ग)
ख् + अः खः

'ख' ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी 'ख' ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी

(अर्धचंद्र)
ख् + ऍ खॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
ख् + ऑ खॉ

This article has been first posted on and last updated on by