'क' - बाराखडी


बाराखडी आणि चौदाखडी'क' ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी 'क' ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही क् + अ

(काना)
क् + आ का
ि
(पहिली वेलांटी)
क् + इ कि

(दुसरी वेलांटी)
क् + ई की

(पहिला उकार)
क् + उ कु

(दुसरा उकार)
क् + ऊ कू

(एक मात्रा)
क् + ए के

(दोन मात्रा)
क् + ऐ कै

(एक काना एक मात्रा)
क् + ओ को

(एक काना दोन मात्रा)
क् + औ कौ
अं
(अनुस्वार)
क् + अं कं
अः :
(विसर्ग)
क् + अः कः

"क" ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी 'क' ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी

(अर्धचंद्र)
क् + ऍ कॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
क् + ऑ कॉ

This article has been first posted on and last updated on by