'झ' - बाराखडी


बाराखडी आणि चौदाखडी'झ' ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी 'झ' ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही झ् + अ

(काना)
झ् + आ झा
ि
(पहिली वेलांटी)
झ् + इ झि

(दुसरी वेलांटी)
झ् + ई झी

(पहिला उकार)
झ् + उ झु

(दुसरा उकार)
झ् + ऊ झू

(एक मात्रा)
झ् + ए झे

(दोन मात्रा)
झ् + ऐ झै

(एक काना एक मात्रा)
झ् + ओ झो

(एक काना दोन मात्रा)
झ् + औ झौ
अं
(अनुस्वार)
झ् + अं झं
अः :
(विसर्ग)
झ् + अः झः

'झ' ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी 'झ' ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी

(अर्धचंद्र)
झ् + ऍ झॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
झ् + ऑ झॉ

This article has been first posted on and last updated on by