'ध' - बाराखडी


बाराखडी आणि चौदाखडी'ध' ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी 'ध' ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही ध् + अ

(काना)
ध् + आ धा
ि
(पहिली वेलांटी)
ध् + इ धि

(दुसरी वेलांटी)
ध् + ई धी

(पहिला उकार)
ध् + उ धु

(दुसरा उकार)
ध् + ऊ धू

(एक मात्रा)
ध् + ए धे

(दोन मात्रा)
ध् + ऐ धै

(एक काना एक मात्रा)
ध् + ओ धो

(एक काना दोन मात्रा)
ध् + औ धौ
अं
(अनुस्वार)
ध् + अं धं
अः :
(विसर्ग)
ध् + अः धः

'ध' ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी 'ध' ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी

(अर्धचंद्र)
ध् + ऍ धॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
ध् + ऑ धॉ

This article has been first posted on and last updated on by