'ड' - बाराखडी


बाराखडी आणि चौदाखडी'ड' ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी 'ड' ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही ड् + अ

(काना)
ड् + आ डा
ि
(पहिली वेलांटी)
ड् + इ डि

(दुसरी वेलांटी)
ड् + ई डी

(पहिला उकार)
ड् + उ डु

(दुसरा उकार)
ड् + ऊ डू

(एक मात्रा)
ड् + ए डे

(दोन मात्रा)
ड् + ऐ डै

(एक काना एक मात्रा)
ड् + ओ डो

(एक काना दोन मात्रा)
ड् + औ डौ
अं
(अनुस्वार)
ड् + अं डं
अः :
(विसर्ग)
ड् + अः डः

'ड' ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी 'ड' ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी

(अर्धचंद्र)
ड् + ऍ डॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
ड् + ऑ डॉ

This article has been first posted on and last updated on by