'च' - बाराखडी


बाराखडी आणि चौदाखडी'च' ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी 'च' ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही च् + अ

(काना)
च् + आ चा
ि
(पहिली वेलांटी)
च् + इ चि

(दुसरी वेलांटी)
च् + ई ची

(पहिला उकार)
च् + उ चु

(दुसरा उकार)
च् + ऊ चू

(एक मात्रा)
च् + ए चे

(दोन मात्रा)
च् + ऐ चै

(एक काना एक मात्रा)
च् + ओ चो

(एक काना दोन मात्रा)
च् + औ चौ
अं
(अनुस्वार)
च् + अं चं
अः :
(विसर्ग)
च् + अः चः

'च' ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी 'च' ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी

(अर्धचंद्र)
च् + ऍ चॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
च् + ऑ चॉ

This article has been first posted on and last updated on by