चालू / अपूर्ण भविष्यकाळ


काळाचे प्रकारचालू / अपूर्ण भविष्यकाळ म्हणजे काय?

मराठी वाक्यामध्ये जेव्हा क्रियापदाच्या रूपावरून त्याने दर्शविलेली क्रिया पुढे भविष्यामध्ये चालू किंवा अपूर्ण असल्याचा बोध होतो, तेव्हा त्या वाक्याचा काळ हा चालू भविष्यकाळ किंवा अपूर्ण भविष्यकाळ असतो.

उदाहरणार्थ,

उदाहरण क्र. १

मी उद्या प्रवास करत असेन.

या वाक्यामध्ये प्रवास करण्याची क्रिया भविष्यात घडत असून ती चालू किंवा अपूर्ण आहे असा बोध होतो.

त्यामुळे या वाक्याचा काळ हा चालू / अपूर्ण भविष्यकाळ समजावा.

उदाहरण क्र. २

विजय पुढच्या सोमवारी दहावीची प्रश्नपत्रिका सोडवत असेल.

या वाक्यामध्ये प्रश्नपत्रिका सोडवण्याची क्रिया भविष्यात घडत असून ती चालू किंवा अपूर्ण आहे असा बोध होतो.

त्यामुळे या वाक्याचा काळ हा चालू / अपूर्ण भविष्यकाळ समजावा.

उदाहरण क्र. ३

संध्याकाळी अनिता पुस्तक वाचत असेल.

या वाक्यामध्ये पुस्तक वाचण्याची क्रिया भविष्यात घडत असून ती चालू किंवा अपूर्ण आहे असा बोध होतो.

त्यामुळे या वाक्याचा काळ हा चालू / अपूर्ण भविष्यकाळ समजावा.

उदाहरण क्र. ४

रिया घरी बसून अभ्यास करत असेल.

या वाक्यामध्ये अभ्यास करण्याची क्रिया भविष्यात घडत असून ती चालू किंवा अपूर्ण आहे असा बोध होतो.

त्यामुळे या वाक्याचा काळ हा चालू / अपूर्ण भविष्यकाळ समजावा.

This article has been first posted on and last updated on by