'व' - बाराखडी


बाराखडी आणि चौदाखडी'व' ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी 'व' ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही व् + अ

(काना)
व् + आ वा
ि
(पहिली वेलांटी)
व् + इ वि

(दुसरी वेलांटी)
व् + ई वी

(पहिला उकार)
व् + उ वु

(दुसरा उकार)
व् + ऊ वू

(एक मात्रा)
व् + ए वे

(दोन मात्रा)
व् + ऐ वै

(एक काना एक मात्रा)
व् + ओ वो

(एक काना दोन मात्रा)
व् + औ वौ
अं
(अनुस्वार)
व् + अं वं
अः :
(विसर्ग)
व् + अः वः

'व' ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी 'व' ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी

(अर्धचंद्र)
व् + ऍ वॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
व् + ऑ वॉ

This article has been first posted on and last updated on by