"ठ" ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी "ठ" ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही ठ् + अ

(काना)
ठ् + आ ठा
ि
(पहिली वेलांटी)
ठ् + इ ठि

(दुसरी वेलांटी)
ठ् + ई ठी

(पहिला उकार)
ठ् + उ ठु

(दुसरा उकार)
ठ् + ऊ ठू

(एक मात्रा)
ठ् + ए ठे

(दोन मात्रा)
ठ् + ऐ ठै

(एक काना एक मात्रा)
ठ् + ओ ठो

(एक काना दोन मात्रा)
ठ् + औ ठौ
अं
(अनुस्वार)
ठ् + अं ठं
अः :
(विसर्ग)
ठ् + अः ठः

"ठ" ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी "ठ" ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी
अॅ
(अर्धचंद्र)
ठ् + अॅ ठॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
ठ् + ऑ ठॉ

This article has been first posted on and last updated on by