'थ' - बाराखडी


बाराखडी आणि चौदाखडी'थ' ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी 'थ' ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही थ् + अ

(काना)
थ् + आ था
ि
(पहिली वेलांटी)
थ् + इ थि

(दुसरी वेलांटी)
थ् + ई थी

(पहिला उकार)
थ् + उ थु

(दुसरा उकार)
थ् + ऊ थू

(एक मात्रा)
थ् + ए थे

(दोन मात्रा)
थ् + ऐ थै

(एक काना एक मात्रा)
थ् + ओ थो

(एक काना दोन मात्रा)
थ् + औ थौ
अं
(अनुस्वार)
थ् + अं थं
अः :
(विसर्ग)
थ् + अः थः

'थ' ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी 'थ' ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी

(अर्धचंद्र)
थ् + ऍ थॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
थ् + ऑ थॉ

This article has been first posted on and last updated on by