'ष' - बाराखडी


बाराखडी आणि चौदाखडी'ष' ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी 'ष' ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही ष् + अ

(काना)
ष् + आ षा
ि
(पहिली वेलांटी)
ष् + इ षि

(दुसरी वेलांटी)
ष् + ई षी

(पहिला उकार)
ष् + उ षु

(दुसरा उकार)
ष् + ऊ षू

(एक मात्रा)
ष् + ए षे

(दोन मात्रा)
ष् + ऐ षै

(एक काना एक मात्रा)
ष् + ओ षो

(एक काना दोन मात्रा)
ष् + औ षौ
अं
(अनुस्वार)
ष् + अं षं
अः :
(विसर्ग)
ष् + अः षः

'ष' ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी 'ष' ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी

(अर्धचंद्र)
ष् + ऍ षॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
ष् + ऑ षॉ

This article has been first posted on and last updated on by