'स' - बाराखडी


बाराखडी आणि चौदाखडी'स' ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी 'स' ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही स् + अ

(काना)
स् + आ सा
ि
(पहिली वेलांटी)
स् + इ सि

(दुसरी वेलांटी)
स् + ई सी

(पहिला उकार)
स् + उ सु

(दुसरा उकार)
स् + ऊ सू

(एक मात्रा)
स् + ए से

(दोन मात्रा)
स् + ऐ सै

(एक काना एक मात्रा)
स् + ओ सो

(एक काना दोन मात्रा)
स् + औ सौ
अं
(अनुस्वार)
स् + अं सं
अः :
(विसर्ग)
स् + अः सः

'स' ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी 'स' ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी

(अर्धचंद्र)
स् + ऍ सॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
स् + ऑ सॉ

This article has been first posted on and last updated on by