'र' - बाराखडी


बाराखडी आणि चौदाखडी'र' ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी 'र' ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही र् + अ

(काना)
र् + आ रा
ि
(पहिली वेलांटी)
र् + इ रि

(दुसरी वेलांटी)
र् + ई री

(पहिला उकार)
र् + उ रु

(दुसरा उकार)
र् + ऊ रू

(एक मात्रा)
र् + ए रे

(दोन मात्रा)
र् + ऐ रै

(एक काना एक मात्रा)
र् + ओ रो

(एक काना दोन मात्रा)
र् + औ रौ
अं
(अनुस्वार)
र् + अं रं
अः :
(विसर्ग)
र् + अः रः

'र' ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी 'र' ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी

(अर्धचंद्र)
र् + ऍ रॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
र् + ऑ रॉ

This article has been first posted on and last updated on by