"प" ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी "प" ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही प् + अ

(काना)
प् + आ पा
ि
(पहिली वेलांटी)
प् + इ पि

(दुसरी वेलांटी)
प् + ई पी

(पहिला उकार)
प् + उ पु

(दुसरा उकार)
प् + ऊ पू

(एक मात्रा)
प् + ए पे

(दोन मात्रा)
प् + ऐ पै

(एक काना एक मात्रा)
प् + ओ पो

(एक काना दोन मात्रा)
प् + औ पौ
अं
(अनुस्वार)
प् + अं पं
अः :
(विसर्ग)
प् + अः पः

"प" ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी "प" ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी
अॅ
(अर्धचंद्र)
प् + अॅ पॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
प् + ऑ पॉ

This article has been first posted on and last updated on by