"म" ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी "म" ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही म् + अ

(काना)
म् + आ मा
ि
(पहिली वेलांटी)
म् + इ मि

(दुसरी वेलांटी)
म् + ई मी

(पहिला उकार)
म् + उ मु

(दुसरा उकार)
म् + ऊ मू

(एक मात्रा)
म् + ए मे

(दोन मात्रा)
म् + ऐ मै

(एक काना एक मात्रा)
म् + ओ मो

(एक काना दोन मात्रा)
म् + औ मौ
अं
(अनुस्वार)
म् + अं मं
अः :
(विसर्ग)
म् + अः मः

"म" ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी "म" ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी
अॅ
(अर्धचंद्र)
म् + अॅ मॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
म् + ऑ मॉ

This article has been first posted on and last updated on by