'ळ' ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी 'ळ' ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही ळ् + अ

(काना)
ळ् + आ ळा
ि
(पहिली वेलांटी)
ळ् + इ ळि

(दुसरी वेलांटी)
ळ् + ई ळी

(पहिला उकार)
ळ् + उ ळु

(दुसरा उकार)
ळ् + ऊ ळू

(एक मात्रा)
ळ् + ए ळे

(दोन मात्रा)
ळ् + ऐ ळै

(एक काना एक मात्रा)
ळ् + ओ ळो

(एक काना दोन मात्रा)
ळ् + औ ळौ
अं
(अनुस्वार)
ळ् + अं ळं
अः :
(विसर्ग)
ळ् + अः ळः

'ळ' ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी 'ळ' ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी

(अर्धचंद्र)
ळ् + ऍ ळॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
ळ् + ऑ ळॉ

This article has been first posted on and last updated on by