"ज" ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी "ज" ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही ज् + अ

(काना)
ज् + आ जा
ि
(पहिली वेलांटी)
ज् + इ जि

(दुसरी वेलांटी)
ज् + ई जी

(पहिला उकार)
ज् + उ जु

(दुसरा उकार)
ज् + ऊ जू

(एक मात्रा)
ज् + ए जे

(दोन मात्रा)
ज् + ऐ जै

(एक काना एक मात्रा)
ज् + ओ जो

(एक काना दोन मात्रा)
ज् + औ जौ
अं
(अनुस्वार)
ज् + अं जं
अः :
(विसर्ग)
ज् + अः जः

"ज" ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी "ज" ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी
अॅ
(अर्धचंद्र)
ज् + अॅ जॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
ज् + ऑ जॉ

This article has been first posted on and last updated on by