"घ" ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी "घ" ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही घ् + अ

(काना)
घ् + आ घा
ि
(पहिली वेलांटी)
घ् + इ घि

(दुसरी वेलांटी)
घ् + ई घी

(पहिला उकार)
घ् + उ घु

(दुसरा उकार)
घ् + ऊ घू

(एक मात्रा)
घ् + ए घे

(दोन मात्रा)
घ् + ऐ घै

(एक काना एक मात्रा)
घ् + ओ घो

(एक काना दोन मात्रा)
घ् + औ घौ
अं
(अनुस्वार)
घ् + अं घं
अः :
(विसर्ग)
घ् + अः घः

"घ" ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी "घ" ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी
अॅ
(अर्धचंद्र)
घ् + अॅ घॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
घ् + ऑ घॉ

This article has been first posted on and last updated on by