"ग" ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी "ग" ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही ग् + अ

(काना)
ग् + आ गा
ि
(पहिली वेलांटी)
ग् + इ गि

(दुसरी वेलांटी)
ग् + ई गी

(पहिला उकार)
ग् + उ गु

(दुसरा उकार)
ग् + ऊ गू

(एक मात्रा)
ग् + ए गे

(दोन मात्रा)
ग् + ऐ गै

(एक काना एक मात्रा)
ग् + ओ गो

(एक काना दोन मात्रा)
ग् + औ गौ
अं
(अनुस्वार)
ग् + अं गं
अः :
(विसर्ग)
ग् + अः गः

"ग" ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी "ग" ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी
अॅ
(अर्धचंद्र)
ग् + अॅ गॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
ग् + ऑ गॉ

This article has been first posted on and last updated on by