"ढ" ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी "ढ" ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही ढ् + अ

(काना)
ढ् + आ ढा
ि
(पहिली वेलांटी)
ढ् + इ ढि

(दुसरी वेलांटी)
ढ् + ई ढी

(पहिला उकार)
ढ् + उ ढु

(दुसरा उकार)
ढ् + ऊ ढू

(एक मात्रा)
ढ् + ए ढे

(दोन मात्रा)
ढ् + ऐ ढै

(एक काना एक मात्रा)
ढ् + ओ ढो

(एक काना दोन मात्रा)
ढ् + औ ढौ
अं
(अनुस्वार)
ढ् + अं ढं
अः :
(विसर्ग)
ढ् + अः ढः

"ढ" ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी "ढ" ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी
अॅ
(अर्धचंद्र)
ढ् + अॅ ढॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
ढ् + ऑ ढॉ

This article has been first posted on and last updated on by