'भ' - बाराखडी


बाराखडी आणि चौदाखडी'भ' ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी 'भ' ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही भ् + अ

(काना)
भ् + आ भा
ि
(पहिली वेलांटी)
भ् + इ भि

(दुसरी वेलांटी)
भ् + ई भी

(पहिला उकार)
भ् + उ भु

(दुसरा उकार)
भ् + ऊ भू

(एक मात्रा)
भ् + ए भे

(दोन मात्रा)
भ् + ऐ भै

(एक काना एक मात्रा)
भ् + ओ भो

(एक काना दोन मात्रा)
भ् + औ भौ
अं
(अनुस्वार)
भ् + अं भं
अः :
(विसर्ग)
भ् + अः भः

'भ' ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी 'भ' ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी

(अर्धचंद्र)
भ् + ऍ भॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
भ् + ऑ भॉ

This article has been first posted on and last updated on by