गणनावाचक विशेषण


विशेषणाचे प्रकार


गणनावाचक विशेषण म्हणजे काय?

ज्या संख्याविशेषणाने एखादी व्यक्ती किंवा वस्तू यांची गणती किंवा मोजणी करता येते, त्या संख्याविशेषणाला गणनावाचक विशेषण असे म्हणतात.

मराठी व्याकरणातील काही गणनावाचक विशेषणे –

एक
पाच
दहा
चाळीस
शंभर
पाचशे
दोनशे
पन्नास

उदाहरणार्थ,

उदाहरण क्र. १

त्या झाडाला पाच फुले आली आहेत.

या वाक्यामध्ये फुलांची गणना करण्यासाठी पाच हे गणनावाचक विशेषण वापरण्यात आले आहे.

उदाहरण क्र. २

वर्गात एकूण चाळीस विद्यार्थी आहेत.

या वाक्यामध्ये विद्यार्थ्यांची गणना करण्यासाठी चाळीस हे गणनावाचक विशेषण वापरण्यात आले आहे.

उदाहरण क्र. ३

कालच्या सामन्यामध्ये सचिनने शंभर धावा केल्या.

या वाक्यामध्ये धावांची गणना करण्यासाठी शंभर हे गणनावाचक विशेषण वापरण्यात आले आहे.

This article has been posted on and last updated on by