गुणवाचक विशेषण


विशेषणाचे प्रकार


गुणवाचक विशेषण म्हणजे काय?

मराठी वाक्यामध्ये एखाद्या नामाचा विशेष गुण दर्शविण्यासाठी ज्या विशेषणाचा उपयोग केला जातो, त्याला गुणवाचक विशेषण असे म्हणतात.

मराठी व्याकरणातील काही गुणवाचक विशेषणे –

सुंदर
कुरूप
धाडसी
भित्रा
लालभडक
हिरवेगार
उंच
बुटका

उदाहरणार्थ,

उदाहरण क्र. १

गोरक्ष धाडसी मुलगा आहे.

या वाक्यामध्ये गोरक्ष या मुलाच्या स्वभावाविषयी (गुणाविषयी) अधिक माहिती देण्यासाठी धाडसी हे गुणवाचक विशेषण वापरण्यात आले आहे.

उदाहरण क्र. २

बागेत गुलाबाची पांढरी फुलं आहेत.

या वाक्यामध्ये गुलाबाच्या फुलांच्या रंगाविषयी (गुणाविषयी) अधिक माहिती देण्यासाठी पांढरी हे गुणवाचक विशेषण वापरण्यात आले आहे.

उदाहरण क्र. ३

भिंतीवरील चित्र सुंदर आहे.

या वाक्यामध्ये चित्राचे वर्णन करण्यासाठी सुंदर हे गुणवाचक विशेषण वापरण्यात आले आहे.

उदाहरण क्र. ४

त्या डोंगराच्या पलीकडे हिरवेगार रान.

या वाक्यामध्ये रानाच्या गुणाविषयी अधिक माहिती देण्यासाठी हिरवेगार हे गुणवाचक विशेषण वापरण्यात आले आहे.

This article has been posted on and last updated on by