"ण" ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी "ण" ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही ण् + अ

(काना)
ण् + आ णा
ि
(पहिली वेलांटी)
ण् + इ णि

(दुसरी वेलांटी)
ण् + ई णी

(पहिला उकार)
ण् + उ णु

(दुसरा उकार)
ण् + ऊ णू

(एक मात्रा)
ण् + ए णे

(दोन मात्रा)
ण् + ऐ णै

(एक काना एक मात्रा)
ण् + ओ णो

(एक काना दोन मात्रा)
ण् + औ णौ
अं
(अनुस्वार)
ण् + अं णं
अः :
(विसर्ग)
ण् + अः णः

"ण" ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी "ण" ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी
अॅ
(अर्धचंद्र)
ण् + अॅ णॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
ण् + ऑ णॉ

This article has been first posted on and last updated on by