"ट" ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी "ट" ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही ट् + अ

(काना)
ट् + आ टा
ि
(पहिली वेलांटी)
ट् + इ टि

(दुसरी वेलांटी)
ट् + ई टी

(पहिला उकार)
ट् + उ टु

(दुसरा उकार)
ट् + ऊ टू

(एक मात्रा)
ट् + ए टे

(दोन मात्रा)
ट् + ऐ टै

(एक काना एक मात्रा)
ट् + ओ टो

(एक काना दोन मात्रा)
ट् + औ टौ
अं
(अनुस्वार)
ट् + अं टं
अः :
(विसर्ग)
ट् + अः टः

"ट" ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी "ट" ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी
अॅ
(अर्धचंद्र)
ट् + अॅ टॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
ट् + ऑ टॉ

This article has been first posted on and last updated on by