"फ" ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी "फ" ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही फ् + अ

(काना)
फ् + आ फा
ि
(पहिली वेलांटी)
फ् + इ फि

(दुसरी वेलांटी)
फ् + ई फी

(पहिला उकार)
फ् + उ फु

(दुसरा उकार)
फ् + ऊ फू

(एक मात्रा)
फ् + ए फे

(दोन मात्रा)
फ् + ऐ फै

(एक काना एक मात्रा)
फ् + ओ फो

(एक काना दोन मात्रा)
फ् + औ फौ
अं
(अनुस्वार)
फ् + अं फं
अः :
(विसर्ग)
फ् + अः फः

"फ" ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी "फ" ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी
अॅ
(अर्धचंद्र)
फ् + अॅ फॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
फ् + ऑ फॉ

This article has been first posted on and last updated on by